Flyvende tog

Og andre argumenter for jernbane til Billund Lufthavn

Verden direkte
med tog

De fleste internationale lufthavne har tog, der kører direkte til ter­minalen. Hvis passagererne kunne vælge, måtte rejsen gerne være så bekvem, at toget bare fortsatte ud på landingsbanen og videre op i luften.
Ud i verden. Så let kan vi ikke gøre det. Men med et tog til luft­havnen kan vi opfylde et stort og stigende behov hos rigtig mange potentielle og nuværende rejsende. Samtidig vil en bane med stop i Billund Lufthavn give rigtig god mening for miljøet og for den regionale økonomiske udvikling.
En ny bane er ikke bare en investering i tilgængelighed, bedre infrastruktur og en stærkere kollektiv trafik. Det er også en investering i fremtiden.

Tilgængelighed

I dag er det muligt at tage toget direkte til Københavns Lufthavn og det samme er lige om lidt gældende for Aalborg Lufthavn, hvor jernbanen netop er ved at blive anlagt. Og det giver rigtig god mening. Ikke mindst i forhold til den nationale luftfartspolitiske strategi, der adresserer nødvendigheden af øget national tilgængelighed som en forudsætning for international tilgængelighed.

30 % af husstandene iSyddanmark har ikkeadgang til bil
Blue plane
Quote
Quote
En jernbane til Billund vil væreen gevinst for både lufthavnenog byens attraktioner
Christian Woller // Adm. direktør // LEGOLAND

Alle veje kan føre
til Billund Lufthavn...


… men den korteste linjeføring vil forbedre rejsetiden med 5 minutter for store dele af Fyn og Jylland, mens den forkortes markant mere for rejsende fra Nordvestjylland. Desuden er jernbanen også uafhængig af trængsel og trafik på vejene og vil derfor i flere tilfælde være første­valget for mange rejsende.

Map
Mobile Map
White plane
White quote
White quote
Mere end 8.000 pendlerdagligt til arbejdspladseri Billund med privat bil
Billund Kommune
Hvert år er der
mere end 2,5 millioner besøgende til LEGOLAND, Lalandia og LEGO House. Og mere end 3,5 millioner
passagerer til Billund Lufthavn.


Hvert år lander 1 million udenlandske passagerer i Billund Lufthavn.

Flere vil flyve, hvis de kan tage toget

Banen til Billund gør det ikke kun lettere for de over 1 million årlige udenlandske passagerer at komme ind i landet, når de lander i Billund Lufthavn. Det giver også mange flere danskere mulighed for at flyve fra lufthavnen. Vi ved, at 30% af husstandene i Syddanmark ikke har adgang til bil. Et tal, der i storbyerne Aarhus og Odense er væsentligt højere. Det betyder, at jernbanen ikke er et enten-eller til motor­vejen, men et både-og. En styrkelse af infrastrukturen og landets sammen­hængskraft. Og en styrkelse af den kollektive trafik, der ifølge Damvad Analytics vil have en væsentlig positiv påvirkning af antallet af flyrejser pr. indbygger. Vi ved nemlig, at jo kortere transporttid der er til lufthaven, jo højere bliver rejseintensiteten.

Ifølge Banedanmarks seneste prog­nose fra maj 2018 vil der i 2040 være omkring 1 million rejsende med tog til Billund Lufthavn, hvoraf halvdelen står af ved lufthavnen og resten fortsætter ind til Billund by. Dette er en vækst på 30% fra 2030 til 2040. Et tal, der konservativt sat, også vil stige efter 2040 med 3% om året – svarende til væksten i europæisk luftfart. Til sammen­ligning svarer det til det årlige passagertal på Svendborgbanen.

Blue plane
Quote
Quote
Vi betragter alle tiltag,der øger tilgængeligheden tilområdet, som noget positivt
Christian Woller // Adm. direktør // LEGOLAND

Lavere transporttid giver højere rejseintensitet

4,5 flere flyrejser pr. 1.000 indbyggere
Graph
* En reduktion i køretiden på 10 minutter skaber gennemsnitligt 4,5 flere flyrejser fra Billund Lufthavn pr. 1.000 indbyggere. Kilde: DAMVAD Analytics på baggrund af Billund Lufthavns postnummeranalyse (2016) og Danmarks Statistik.

Befolkningen vil have banen på skinner


I en ny analyse møder banen til Billund markant opbakning blandt befolkningen i Midtjylland og Syddanmark:

No 01
54%

indikerer, at de er positivt stemte overfor togstationen ved Billund Lufthavn, mens kun 15% indikerer, at de er negativt stemte overfor togstationen.

No 02
55%

indikerer, at Billund Lufthavn bliver mere attraktiv at rejse fra sammenlignet med andre lufthavne, når der er mulighed for at tage toget dertil direkte.

No 03
65%

indikerer, at det sammenlignet med nuværende muligheder for offentlig transport til Billund Lufthavn, bliver mere attraktivt at rejse fra lufthaven med den nye togstation.

No 04
34%

indikerer, at det vil være mere attraktivt at benytte den nye togstation fremfor bil til Billund Lufthavn.

Kilde: Epinion, april 2019
Bigbee

Grøn mobilitet på dagsordenen

Co2

Lavere klimaaftryk

Jern­bane­trans­porten har et væsentligt la­vere kli­maaftryk end an­dre land­trans­port­former som fx bil og bus. I forhold til biler er den sam­lede CO2-udled­ning 75% min­dre fra tog.

Trees

Virkning på miljøet

Jern­ba­nen bremser ud­videlse af Dan­marks største parke­r­ingsplads, der lige nu huser over 12.800 biler. Et tal, der med den vok­sende pas­sager­til­gang vil stige væsentligt med øget påvirkn­ing af miljøet til følge.

Clock

Kortere transport

1,8 million rejsende tager årligt toget fra Jylland og Fyn for at flyve fra andre togbetjente lufthavne. En del af dem vil vælge Billund Lufthavn, hvis jernbanen bliver udbygget. Til gavn for miljøet og passagerernes rejsetid.

CO2-besparelse
i 2025

Konkret CO2-udledning ved el- og
dieseltog kontra bilkørsel til
lufthavnen:

Tilbringertrafikken*
2100 tons CO2/år
(Kilde: Concito)

Dieseltoget
1300 tons CO2/år
(Kilde: Rambøll)

Eltoget
1000 tons CO2/år
(Kilde: Rambøll)

(*Toget reducerer antallet af rejsende, der bliver bragt til og hentet fra lufthavnen, hvilket svarer til 2100 tons CO2/år. Det er 17,3 mio. sparede personkilometer med bil om året. Se udregningen længere nede.)
Yellow plane

Flere tog til Billund betyder ikke færre tog til København

I dag afgår der 12 direkte tog fra Nordvestjylland direkte til København. I 2020 bliver de direkte afgange reduceret til 4 i hver retning, som en konsekvens af genudbuddet af togtrafikken i Midt- og Vestjylland, hvor Arriva overtager banedriften fra DSB.

Reduktionen af de direkte tog til København har altså intet med den nye bane til Billund at gøre, som flere fejlagtigt har fået opfattelsen af. Nedskæringerne sker altså uagtet, om Billund-banen realiseres eller ej. Det er desuden endnu uvist, hvordan strækningen til Billund får indvirkning på den nuværende lokal- og landstrafik. Der ligger flere løsninger på tegnebrættet, men ingen beslutninger er taget endnu, og det er derfor for tidligt at melde eventuelle ændringer ud. Banen til Billund skal styrke sammenhængskraften i Danmark, og det er naturligvis også in mente, når den endelige strækning og drift vedtages.

Train

Fra beslutning til brug

Hvis infrastrukturen i Danmark skal styrkes, og landet skal kunne høste de samfundsøkonomiske og miljømæssige gevinster ved en bane til Billund med adgang til det nationale jernbanenet, skal beslutningen tages nu. Fra endelig godkendelse af anlægget til det kan tages i brug, går der ifølge Banedanmark mellem 5 og 6 år. Derfor er der brug for handling. Nu.

Banen vil ikke kun styrke den nationale infrastruktur, den vil også sikre en udvidelse med flere internationale flyruter. Billund Lufthavn er trafikknudepunkt. Med en udbygning af jernbanen kan vi tilbyde en afgørende forbedring i den kollek­tive trafik for de rejsende. 
Samtidig vil den nye bane være med til at bremse udviklingen af Danmarks største parkeringsplads. 12.800 biler kan lige nu holde i lufthavnen, og der arbejdes på at bygge flere for at imødekomme efterspørgslen. Arealer, som luft­havnen hellere vil holde grønne eller overdrage til anlæggelse af den nye bane. Billund Lufthavn er nemlig klar til at stille de arealer, der kræves, til rådighed for banen. Desuden bidrager lufthavnen også med samtlige fysiske faciliteter fra perron­område til passager­terminalen, herunder adgangs­forhold, stisystemer, skiltning og overdækning. Vi vil banen. Og vi vil den nu.

Trods høj passagervæksttil Billund Lufthavn, vokserantallet af bil-parkanterendnu hurtigere
Blue plane

TERESA-MODELLEN


Når den samfundsøkonomiske værdi af nye infrastrukturprojekter i Danmark bliver beregnet, sker det ved hjælp af TERESA-MODELLEN. TERESA står for:


Transportministeriets


REgnearksmodel for

Samfundsøkonomisk

Analyse

og er udviklet for at sikre konsistens i udarbejdelsen af samfundsøkonomiske analyser.

Yellow plane

TERESA-modellen kan sætte værdi på

 • Forbedring af den nationale sammenhængskraft
 • Anlægsomkostninger
 • Øgede billetindtægter
 • Driftsomkostninger og lign.
 • Gener for lokalbefolkningen
 • Billisters holdetid ved jernbaneoverskæringer
 • Komfortværdi, men sidestiller tog og bus med hinanden

TERESA-modellen kan ikke sætte værdi på

 • Forbedring af den globale sammenhængskraft
 • International vidensdeling
 • Forbedring i konkurrenceevne
 • Bedre adgang til international arbejdskraft
 • Øget eksport
 • Besparelser grundet nedgang i antallet af bilture til og fra lufthavnen

TERESA-modellen medtager ikke besparelse på kr. 37,4 mio. for tilbringerne …

Når banen til lufthavnen bliver anlagt, kommer flere og flere passagerer med tog i stedet for bil. Det betyder, at der bliver sparet en masse kilometer på de vestdanske veje, benzin og tid, når mange af de nuværende ”afleverings-bilture” bliver erstattet med togtransport. Det er en værdi, som TERESAmodellen desværre ikke fanger, men som alligevel er ganske betydelig:

50 % af lufthavnens passagerer bliver kørt til lufthavnen og sat af. Enten fordi de ikke har bil, er bosat i udlandet, ikke ønsker at betale p-afgift, føler udbuddet af offentlig transport til lufthavnen er for lavt eller måske af bekvemmelighed. Det er derfor også rimeligt at antage, at 50 % af de forventede 600.000 togpassagerer, der kommer til lufthavnen (jfr. Banedanmarks prognose), som tidligere ville være blevet kørt til Billund af enten naboer, venner eller familie – nu vil tage toget, når det bliver en mulighed.

Undersøgelser viser, at der sidder 1,8 passagerer i hver eneste bil, der kommer til lufthavnen. Det er forventeligt, at antallet er det samme for de passagerer, der bliver kørt og sat af. Hver gang passagerer bliver kørt til lufthavnen, genererer det to ture til og fra lufthavnen.

Hver afleverings-biltur tager i gennemsnit 45 minutter og er omkring 50 km.

Regnestykket

Regnestykket

300.000 fly-togrejsende

1,8 passagerer pr. bil x 2 ture
= 333.333 tilbringer-ture årligt

Værdi af tidsbesparelse for tilbringer:
333.333 ture x 45 min x 1,67 kr.*
= 25 mio. kr. årligt
*Værdi for tilbringer-personens tid (minutværdien er almindeligt brugt af Banedanmark)
Sparede kilometer på de vestdanske veje:
333.333 ture x 52 km
= 17,3 mio. km årligt

Hertil skal lægges en besparelse på brændstof til personbilerne. 17,3 mio. km med et gennemsnitligt brændstofforbrug på 14 l/km og en gennemsnitspris på 10 kr. =

12,4 mio. kr. årligt i brændstofsbesparelse.

Samlet årlige besparelse på 37,4 mio. kr. det første år

toget kører (2030). Et tal, der vil vokse til 53,7 mio. kr. i 2040 ud fra Banedanmarks prognose for banen.